• ENGLISH

Burs Yönetmeliği

AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı; vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Atatürk’ün öngördüğü uygarlık düzeyine akıl ve bilimin ışığında ulaşmak ülküsünden hareketle, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Artvin’ li, yükseköğrenim 4 Yıllık-Lisans (Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim hariç) ve Özel-Vakıf Üniversitelerinde % 100 başarı bursu ile okuyan, öğrencilere burs verilmesinde uyulacak esas ve şartları belirlemektir.

1-BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
a)Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
b)Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
c)Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlar(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)

2-GENEL KURALLAR
2-1-Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a)Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b)Bursların kontenjan,kapsam ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
c)Burslar karşılıksız olup,öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

3-BURS KOŞUL VE KAPSAMLARININ BELİRLENMESİ ,DUYURULMASI
3-1-Burslar için ayrılacak para miktarı,her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3-2-Burs başvuruları ile ilgili duyuru,Vakfın Web sitesinde (www.sitkikahveciogluvakfi.org.tr) ve Vakıf merkezinde ilan edilir.

4-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
4-1-Başvuru için gerekli belgeler;
a) Başvuru formu,
b) Okula yeni kayıt yaptıranlar için Kayıt Belgesi,ara ve son sınıf öğrencileri için “Öğrenci Durum Belgesi”Transkript.
c) Lise veya dengi okul mezuniyet belgesi,
d) Ailesi ve kendisiyle ilgili olarak yetkili Kurumlardan alınmış gelir durumunu gösterir güncel belge,
e) Ailesi ve kendisiyle ilgili olarak yetkili kurumlardan alınmış taşınmaz mal belgesi
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Vukuatlı Nufus kayıt örneği
h) 1 Adet vesikalık fotoğraf.
ı) Adli sicil kaydı
4-2-Başvuru süresi bittikten sonra Yönetim Kurulu toplanarak burs taleplerini değerlendirir ve sonuçlar adaylara web sitesi ve haberleşme kanallarından ( telefon, mail) bildirilir.

5-BURS ÖDEMELERİ
5-1-Vakıf yönetimince belirlenen burs miktarı,her ayın 1-10 tarihleri arasında bursiyer tarafından belirtilen banka hesabına yatırılır.
5-2-Burslar Ekim-Haziran aylarında 9 ay ödenir.

6-BURS SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI
6-1-Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla bir(1)akademik yıldır.(2 yarıyıl)
6-2-Burs süresi bursun başlangıç tarihinden başlayarak,bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
6-3-Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak,Üniversiteye kayıt yaptırdığının Üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır.Bu durumda izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6-4-Öğrenim gördüğü Üniversitenin yönetmeliğine göre ,bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.
6-5-Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.Ancak yıl içinde birinci derecede yakınlarının hastalanması (kanser) veya vefatları halinde sınıf veya dönem tekrarında bursları kesilmez.
a)Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
b)Kayıt sildirme,mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren.
c)Disiplin cezası alan,
d)Tutuklanan,
e)Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
f)Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
g)Yatay geçiş ile başka bir Üniversiteye geçen öğrencinin bursu”Yönetim Kurulunca verilecek karara göre”belirlenir,
h)Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan(staj dışında)
6-6-Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder,
6-7-Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler,Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

7-BURS ALMAYA YENİDEN HAK KAZANMA
7-1-Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda kesilen bursun devamı sağlanır;
a)Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
b)Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi,
c)Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların,ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi(öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
7-2-Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfca alındığı tarihi izleyen ay başından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

8-BURS VERİLEN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ
8-1-Burs alan öğrenci,devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak Vakfımıza teslim etmek zorundadır.
8-2 Bursiyerin bulunduğu Üniversitede 100 lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 55 olması, 4’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2 olması gerekmektedir.

9-DİĞER HÜKÜMLER
Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim,Spor,Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Vakıf Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

SITKI KAHVECİOĞLU EĞİTİM SPOR TURİZM VE YAŞLILAR HUZUREVİ VAKFI
CUMHURİYET CAD.NO:23/A ARTVİN

www.sitkikahveciogluvakfi.org.tr

NOT:COVİD 19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA GEÇİCİ OLARAK YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM “UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA “DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR KURUMDAN BURS ALMAYANLAR,BAŞVURU DÖNEMİNDE BİRDEN FAZLA KURUMA BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER.