• ENGLISH

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Bildirimi ve Formu

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Bildirimi ve Formu

Bu bilgilendirme formu, Sıtkı KAHVECİOĞLU Vakfı’nın yürüttüğü sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları kapsamında, vakfa mali ve/veya ayni yardım yapabilmek için başvuruda bulunan bağışçılar ile vakıf tarafından mali ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuran adayların, vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin vakıf tarafından elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ( “KVK” ) kapsamında, kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kahvecioğlu Vakfı ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

Vakfımız ile paylaştığınız kişisel veriler için, 6698 Sayılı Kanun kapsamında, Kişisel Veri Sorumlusu “Sıtkı KAHVECİOĞLU Vakfı” dır.

Vakfımız Tarafından İşlenebilecek “Kişisel Veriler” ise aşağıdaki gibidir.

Vakfın vermekte olduğu hayır hizmetlerinden yararlanmak için başvuru yapan kişilerin başvuru formlarında beyan ettikleri bilgileri,

Başvuru değerlendirme işlemleri ve hizmetin devamı süresince yapılacak olan takip işlemleri sırasında yapılan doğruluk kontrolleri için ilgili kurumlardan ya da yardım başvuru sahibinden talep ve elde edilen aşağıda sayılan veriler işlenebilir.

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesindeki nüfus bilgileri(aile kayıt örneği,/kişi kayıt örneği/yerleşim yeri adres bilgisi)

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan üniversite öğrencilerinin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde okul devam bilgisi, okul başarı bilgisi, bursluluk ve kredi yurtlar kurumu burs, kredi  bilgisi

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde sosyal güvenlik bilgisi (çalışan/emekli),sağlık müstahaktık bilgisi, hizmet dökümü bilgisi, şehit/gazi yakınlığı bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul sahipliği bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde vergi mükellefiyeti bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile her türlü yardım bilgisi, genel sağlık sigortası gelir testi sonucu bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde araç sahipliği bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde engelli sağlık kurul raporu sorgulama bilgisi,

Hizmetten yararlanmak isteyen ya da yararlanan kişilerin ve aile fertlerinin ilgili hizmetin mevzuatı çerçevesinde adli sicil kaydı sabıka kaydı sorgulama bilgisi.

Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Öğrenci Bursu (Üniversite, şehit ve gazi çocukları burs desteği) için yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için, Aile geçim desteği (Kimsesiz, yardıma muhtaç, engelli, kadın ve çocuk temel ihtiyaçları karşılamak için) yapılan başvuruların ve sosyal hizmet merkezleri, kaymakamlık sosyal yardım ve dayanışma vakıfları, belediyeler sosyal yardım müdürlükleri tarafından yapılan yönlendirmelerin değerlendirilebilmesi için, Kuru gıda, sıcak yemek, bebek bezi, bebek maması, eşya, kıyafet, kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme başvurularının değerlendirilebilmesi için, Vakfın vermekte olduğu yada başvuru değerlendirme aşamasında telefon ile, ikamet adresi ziyareti ve internet üzerinden resmi web sitemizden online başvuru sistemi kullanılarak sorgulanması,

Hizmetlere ait iletişim sağlanmasında, hizmetin geliştirilmesi için anket ve sorgulama yapılmasında ve hizmetlerin yürütülmesi vb vakfımıza mali ve/veya ayni yardım başvurularının değerlendirilmesi aşamasında ve bu amaçla kullanılıp işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma politikası çerçevesinde, vakfımız dışındaki diğer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları, dernekler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile sair kişilerle paylaşılabilecek, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, şahsınız tarafından vakfımıza fiziki olarak belge temin edilmesi ya da sözlü olarak paylaşımda bulunulması suretiyle edinilebileceği gibi vakfımıza ait www.sitkikahveciogluvakfi.org.tr internet sayfasından veri aktarımı yolu ile elde edilebilecektir. Elde edilen veriler, vakfımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma projeleri kapsamında mali ve/veya ayni yardıma hak kazanacak kişilerin tespiti için kullanılacaktır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda Vakfımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin, muhafaza edilip işlenebilecek ve 3. kişilere transfer edilebilecek olması nedeniyle, 6698 Sayılı Yasa kapsamında kişisel veri sahibi olarak şahsınıza tanınan haklar şu şekildedir.

Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilme.

Verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talebinde bulunabilme.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme.

Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa bu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi talebinde bulunabilme.

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Vakfımıza iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi .www.sitkikahveciogluvakfi.org.tr adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını  Sıtkı KAHVECIOĞLU VAKFI Cumhuriyet cad.no:23/A ARTVİN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu inancı ile hareket edilecek olup, paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğru ve güvenilirliği şahsınızın sorumluluğundadır. Vakfımız ile paylaşmış oldunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde ise, Vakfımızın bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumluluğunuz söz konusu olacaktır.

Vakfımızın KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

KVKK Metnini İndirmek İçin Tıklayın.